Stadgar

Stadgar för Karlstads Paddlarklubb antagna vid årsmötet 2018
Uppdaterade vid årsmötet 2021

Innehåll

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser

Kapitel 2 – Föreningens medlemmar

Kapitel 3 – Årsmöte

Kapitel 4 – Valberedning

Kapitel 5 – Revision

Kaptiel 6 – Styrelsen

Kapitel 7 – Övriga föreningsorgan

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser

 1. Ändamål
  Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att bedriva kanotidrott. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.
 2. Föreningens namn m.m.
  Föreningens namn är Karlstads Paddlarklubb.
  Föreningens organisationsnummer är 873200–6096.
  Föreningen har sin hemort i Karlstads kommun.
 3. Sammansättning, tillhörighet m.m.
  Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Kanotförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (Värmlands Idrottsförbund) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i specialidrottsdistriktsförbundet, Mellansvenska Kanotförbundet. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
 4. Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
 5. Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.
 6. Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.
 7. Stadgeändring
  För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 beslut av två på varandra efterföljande årsmöten, med likalydande beslut. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
 8. Tvist/skiljeklausul
  Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.
 9. Upplösning av föreningen
  För upplösning av föreningen krävs 2/3 beslut av två på varandra efterföljande årsmöten. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

Kapitel 2 – Föreningens medlemmar

 1. Medlemskap
  Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.
 2. Medlems skyldigheter och rättigheter
  Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
  • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
  • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 3. Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
  Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande. Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
 4. Utträde
  Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte. Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.
 5. Uteslutning m.m.
  Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.
 6. Överklagande
  Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
 7. Medlemskapets upphörande
  Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

Kapitel 3 – Årsmöte

 1. Tidpunkt och kallelse
  Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
 2. Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.
 3. Sammansättning och beslutsförhet
  Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.
 4. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
  För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
  att medlemmen under mötesåret fyller lägst 16 år;
  • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
  • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.
  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 5. Ärenden vid årsmötet
  Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  9. Fastställande av medlemsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
  11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av två år;
  b) val av föreningens kassör för en tid av två år
  c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  d) en (1) suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  e) en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  f) tre (3l) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  g) ombud till årsmöte för Mellansvenska kanotförbundet.
  13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 6. Valbarhet
  Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.
 7. Extra årsmöte
  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.
 8. Beslut och omröstning
  Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 9. Ikraftträdande
  Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

Kapitel 4 – Valberedning

 1. Sammansättning
  Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
 2. Åligganden
  Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Kapitel 5 – Revision

 1. Revisorer och revision
  Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Kapitel 6 – Styrelsen

 1. Sammansättning
  Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt fem övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.
 2. Styrelsens åligganden
  När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.
  Det åligger styrelsen särskilt att
  se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
  • verkställa av årsmötet fattade beslut,
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
  • ansvara för och förvalta föreningens medel,
  • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
  • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
  • förbereda årsmöte.
  Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.
 3. Kallelse, beslutsförhet och omröstning
  Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.
 4. Överlåtelse av beslutanderätten
  Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Kapitel 7 – Övriga föreningsorgan

 1. Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan
  Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer:
  1. Ungdom/Junior paddling
  2. Senior paddling
  3. Motion/Långfärd paddling
  Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.
 2. Instruktioner
  Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.
 3. Budget och verksamhetsplan
  Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
 4. Återrapportering
  Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.