Årsmöte 2022

Datum: 2022-03-15
Tid: 18:30
Plats: IdrottensHus

Förslag (Motion) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-15.
Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på klubbens hemsida, www.karlstadspaddlarklubb.se, senast 2022-03-08.

Följande punkter skall behandlas enligt klubbens stadgar, kapitel 3 – paragraf 5.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av två år;
  b) val av föreningens kassör för en tid av två år
  c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  d) en (1) suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  e) en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  f) tre (3l) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  g) ombud till årsmöte för Mellansvenska kanotförbundet.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Väl mött!
/Styrelsen