Stadgar

För den ideella föreningen KARLSTADS PADDLARKLUBB org.nr. 873200-6096 med säte i Karlstad kommun. Bildad 1938. Stadgarna har antagits vid årsmötet 1993. Tillägg till stadgarna har gjorts vid årsmötena 1995 och 1998. Ändring av stadgarna har gjorts årsmötena 2003, 2009 och 2013.

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlings-resultat.

Mål och inriktning

Idrott ska inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens förutsättningar och värderingar.

Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvars-tagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors värde.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 • 1 Ändamål

Föreningen ska bedriva olika former av kanotsport och drakbåtspaddling.

Karlstads Paddlarklubb har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

 • 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 • 3 Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (S) Svenska Kanotförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Rikidrottsförbund ( RF ).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilken föreningens hemort är belägen. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, *övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF- styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 • 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 • 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om syrelsen så beslutar, att två styrelseledamöter gemensamt, alternativt var för sig eller av särskild utsedd peson.

Föreningens verksamhets och räkenskapsår omfattar tiden från och med den första januari till och med den sista december.

 • 7 Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna skall i stället avgöra i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 • 8 Stadgeändring

För ändrig av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 

 • 9 Upplösning av förening

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslut, jämte bestyrkt avskrift av styrelsens och årsmötes protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Kanotförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 • 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutsrätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslut skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av vederbörande enligt reglerna i RF:s stadgar.

 • 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalt medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 • 12 Åtgärder vid överträdelse av klubbens stadgar, policy- eller värdegrundsdokument.

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Vid mobbing, sexuella trakasserier och övergrepp, doping, alkohol eller andra droger.

Avstängning från klubben tills styrelsen har behandlat ärendet och beslutat om vilken åtgärd denna överträdelse skall ha.

 • Skriftlig varning.
 • Avstängning som är tidsbegränsad.
 • Vid överträdelse, som är så grov att svensklag träder in, polisanmälan.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denna varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfällen att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för att överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar får dagen för beslutet till ställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 • 13 Medlems rättigheter och skyldigheter
 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Skall flöja föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i §3 nämnda organisationer stadgar bestämmelser och beslut.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen. Medlemsavgift och kanotplatsavgift skall betalas senast sista december året före det verksamhetsår som avgiften avser.
 • Har i mån av plats, möjlighet att mot särskild avgift hyra plats för egen kanot. Avgiften fastställas av årsmötet.
 • Har rätt att, mot en avgift, kvittera ut nyckel till klubblokalen. Nyckel får inte utlånas eller överlåtas. Nyckel skall utan anmodan lämnas tillbaka till föreningen vid utträde, erlagd avgift återbetalas ej. Vid förlust av nyckel ska detta anmälas till styrelsen. Ny nyckel erhålles mot erläggande av ny avgift.
 • Om medlem inte betalt sina avgifter senast sista januari det år avgiften avser, kommer nyckel att spärras automatiskt
 • Att enskild/familj som har nyckel till kanothuset skall deltaga i minst en städdag på våren eller hösten samt städa kanothuset under en vecka.

Om man som medlem i klubben inte städar så kommer klubben att debitera medlemmen den summa som årsmötet besluta. Faktureras samtidigt med medlemsavgiften.

Undantagna från detta är styrelsens ledamöter, hedersmedlemmar och ledare.

 • 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former (t.ex. krävs simkunnighet 200 meter) som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för, arrangören inte ansluten till Svenska Kanotförbundet får medlemmen delta endast om detta godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 • 15 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen och senast tre veckor före mötet finnas tillgänglig för medlem på klubbens hemsida www.karlstadspaddlarklubb.se och kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i anslutning till föreningens klubblokal. Har förslag väckts om stadgeändringar, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen och dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns.

 • 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsemedlem får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda endast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 • 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter enligt § 13 punkt 5 och under mötes året fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

 • 18 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering ).

Med undantag för de i § 7 första stycket och § 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhåller högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antal avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär der ska dock val ske slutet

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 • 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 • 21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/ räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

Val av:

 • Föreningens ordförande på en tid av ett år.
 • Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
 • Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
 • Revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år.

(i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).

 • Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilken en skall utses som sammankallande.
 • Ansvarig för verksamhetsområde för en tid av ett år.
 • Ombud till Mellansvenska Kanotförbundet.
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

 • 22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar så begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och/eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelse med förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller dyligt. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett möte upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

Valberedningen

 • 23 Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av ordförande och en ledamot valda av årsmötet.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfrågan dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Revisorer

 • 24 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen de senaste 14 dagarna för årsmötet.

Styrelsen

 • 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han kan utses till befattning inom styrelsen.

 • 26 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för RF:s, Svenska Kanotförbundets och dess stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmars intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 23, och förbereda årsmötet.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • Se till att fattade beslut har verkställts,
 • Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen,

Kassören

 • Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer,
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • Årligen upprätta balans- och resultaträkning,
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskilda uppgifter, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • Föra medlemsförteckning,
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningsverksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
 • 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsen samtliga ledamöter är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 • 28 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden eller i vissa grupper av ärenden till verksamhetsområdesansvarig, kommitté eller enskild medlem eller anställd.

Den som har fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Verksamhetsområden

 • 29 Bildande och nedläggning av verksamhetsområde

Beslut om bildande av verksamhetsområde fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte. Beslut om nedläggning av verksamhetsområde fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte.

 • 30 Organisation

Föreningens organisation i nio verksamhetsområden:

 1. Drakbåt
 2. Egna arrangemang. (Karlstad Runt, Ungdomstävlingar)
 3. Tävling/Träning
 4. Ungdom. (Kanotskolan)
 5. Långfärd/Motion
 6. PR/Media/Sponsring
 7. Utbildning
 8. Material
 9. Fastighet
 • 31 Ledning

Samtliga verksamhetsområden är underställda styrelsen.

 • 32 Budget och verksamhet

Budget och plan för verksamhetsområde upprättas av verksamhetsansvarig.

Plan och förslag till budget inlämnas till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör i samverkan med verksamhetsområdesansvarig de ändringar i plan och budget som bedöms nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldighet, ekonomiska ställning eller förväntad utveckling av föreningens verksamhet.

 

Gjorda ändringar och tillägg fastställdes på Karlstads Paddlarklubbs årsmöte 2009.

Gjorda ändringar och tillägg av § 12 och § 13 fastställdes på Karlstads Paddlarklubbs årsmöte 2013. Gjorda ändringar i §13 fastställdes på Karlstads Paddlarklubbs årsmöte 2016.